دوره و شماره: دوره 23، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 1-191 
فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی

صفحه 21-48

10.30487/rwab.2019.36379

امیررضا وکیلی فرد؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ نادیا احمدی خلخالی