تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظریة نسل‌‌ها برای هر نسل ویژگی‌‌های متمایزی را ترسیم می‌‌کند. یکی از نظریه‌‌های مهم، نظریة بومیان دیجیتال است. برای بومیان دیجیتال ویژگی‌‌های مختلفی بیان کرده‌‌اند که در پژوهش حاضر دو ویژگی لذت بردن از خواندن و ترجیح محتواهای دیجیتال بررسی می‌شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بومیان دیجیتال از خواندن لذت می‌‌برند و کتاب الکترونیکی را به کتاب چاپی ترجیح می‌‌دهند؟ برای پاسخ به این سؤال، پژوهشی در دو مرحله انجام شد. در مرحلة اول، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی داده‌‌های 172 دانشجو که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای از جامعة 300 نفری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه بیرجند به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، تحلیل شد. در مرحلة دوم بعد از عرضة کتاب الکترونیکی در یک نیم‌سال تحصیلی، با استفاده از روش علّی ـ مقایسه‌‌ای الگوی رفتاری مطالعة کتاب الکترونیکی دانشجویان مقایسه شد. از مقیاس سنجش ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به عنوان ابزار پژوهش در هر دو مرحله استفاده شد. در مرحلة دوم طی یک نیم‌سال تحصیلی کتاب الکترونیکی به دانشجویان عرضه شد تا ترجیح آن‌ها به داشتن کتاب الکترونیکی مشخص شود. نتایج تحلیل کرانه‌‌ای با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد دانشجویانی که ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال را بیشتر دارا هستند از خواندن لذت بیشتری می‌‌برند. نتایج تحلیل نسلی نشان داد که بومیان دیجیتال کتاب الکترونیکی را ترجیح می‌دهند؛ اما الزاماً دانشجویانی که دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال هستند کتاب الکترونیکی را به عنوان یک منبع مطالعة درسی ترجیح نمی‌‌دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Generation Analysis of Electronic Textbook Preferences in Students with Digital Native Features

نویسندگان [English]

  • Maryam Iziy 1
  • Khadije Aliabadi 2
  • MohammadReza Nili 2
  • Ali Delavar 3
1 PhD student of Educational Technology, Allameh Tabataba’i University
2 Associate Professor of Educational Technology Faculty, Allameh Tabataba’i University
3 Professor of Evaluation and Measurement, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The Theory of Generations characterizes distinctive features for each generation; one of the important theories is the Theory of Digital Natives. For digital natives various features have been suggested among which “pleasures of reading” and “preferences for digital content” were investigated in the present study. This research seeks to answer “whether digital natives enjoy reading and prefer e-books to print books”. To answer this question, a research conducted in two steps. In the first step, using descriptive survey method, the data of 172 students who were selected using a cluster sampling method from 300 educational science students population at University of Birjand were analyzed. In the second stage, after presenting the e-books in a semester, using the causal-comparative method, the behavioral patterns of reading e-book by students were compared, and their preferences for e-book were studied. Digital Native Scale was used as a research tool in both research phases. The results of extreme analysis using independent t-test showed that students who have more digital native characteristics are more pleased with reading. The results of a generational analysis of e-book preferences showed that students with digital native features prefer e-books but not as a source of academic study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-book
  • digital native
  • learning medium
  • electronic content
احمدی، کبری، مکتبی‌فرد، لیلا و عصمت مؤمنی (1394). «سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ از دیدگاه کاربران»، فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، دورة 1، شمارة 4.
ایزی، مریم و محمدرضا نیلی (1395). «پیامدهای آموزشی، روان‌شناختی، جسمی و اجتماعی کاربری موبایل»، ماهنامة رشد تکنولوژی آموزشی، دورة 32، ص 29.
توکل، محمد و سید محسن بنی‌جمالی (1393). «بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایران و چگونگی مصرف کتاب الکترونیکی در بین کاربران ایرانی»، فصلنامة علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شمارة 24.
دنیای اقتصاد (1393). «کاغذ دیجیتالی گران قیمت Sony»، شمارة 3167، صفحة بازار دیجیتال.
رستمی‌نژاد، محمد‌‌علی، زنگویی، اسداله، شریفی‌نسب، صادق و حسین شکوهی‌فرد (2014). «تأثیر قلم حروف (فونت) بر سرعت، درک مطلب و دقت خوانندگان کتب درسی»، پژوهش ونگارشکتبدانشگاهی، دورة 18، شمارة 34، ص 51ـ66.
عاملی، سعیدرضا (1388 ). متن مجازی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
عربگری، لیلا و مرضیه صادقی (1395). «دیدگاه ناشران ایرانی دربارة وضعیت نشر کتاب الکترونیکی»، فصلنامة تحلیل پژوهشی کتاب مهر، شمارة 19 و20.
گال، مردیت، بورگ، والتر و جویس گال (1395). روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌‌شناسی، مترجمان: جمعی از مؤلفان، زیر نظر دکتر احمدرضا نصر اصفهانی، جلد اول، تهران: سمت.
نثری، شبنم، زارعی زوارکی، اسماعیل، آرمند، محمد و عیسی رضایی (2012)، «طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان»، پژوهشونگارشکتبدانشگاهی، 16(27)، ص 82.
Al Saadi, K., Lane-Kelso, M., Al Hafeedh, A., Al Sheithani, Z., & M. Al Wishahi (2017). “Are We Ready for E-Books? Omani University Students’ Uses and Perceptions of E-Books”, Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 16(2): 11-25.
Aliabadi, K., Delavar, A. Nili, M. R. and M. Iziy (2018). “Validating printed and electronic version of Digital Natives Assessment Scale (DNAS)”, Technology of Education, dio: 10.2206/jte. 2018. 4209. 2025.
Anameriç, H. & F. Rukancı (2003). “E-kitap teknolojisi ve kullanımı”, Türk Kütüphaneciliği, 17(2): 147-166.
Bergström, A. & L. Höglund (2014). “A national survey of early adopters of e-book reading in Sweden”, Information Research: An International Electronic Journal, 19(2): No 2.
Bozkurt, A. & M. Bozkaya (2015). “Evaluation criteria for interactive e-books for open and distance learning”, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(5).
Buzzetto-More, N., Guy, R. & M. Elobaid (2007). “Reading in a digital age: e-books are students ready for this learning object?”, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 3(1): 239-250.
Carr, J. (Producer). (2012). “WiredCosMos An examination of humanity & our role in the universe”, Digital Natives: Learning Styles & Internet Habits, Retrieved from http://wiredcosmos.com/2012/06/05/digital-natives-learning-styles-internet-habits/#disqus_thread
Dede, C. (2005). “Planning for neomillennial learning styles: Implications for investments in technology and faculty”, Educating the net Generation, 5.
Faris, M. J. & S. A. Selber (2011). E-Book Issues in Composition: A Partial Assessment and Perspective for Teachers, Paper presented at the Composition Forum.
Friedl, J. & A. T. Verčič (2011). “Media preferences of digital natives’ internal communication: A pilot study”, Public Relations Review, 37(1): 84-86.
Ghaem Sigarchian, H., Logghe, S., Verborgh, R., De Neve, W., Salliau, F., Mannens, E., and D. Schuurman (2018). “Hybrid e-TextBooks as comprehensive interactive learning environments”, Interactive Learning Environments, 26(4): 486-505.
Gibbons, S. (2007). “Redefining the roles of information professionals in higher education to engage the net generation”, Keynote Paper Presented at Educause Australasia, pp. 260-270.
Gregory, C. L. (2008). “But I want a real book”: an investigation of undergraduates’ usage and attitudes toward electronic books, Reference & User Services Quarterly, pp. 266-273.
Jung, J., Chan-Olmsted, S., Park, B. & Y. Kim (2012). “Factors affecting e-book reader awareness, interest, and intention to use”, New Media & Society, 14(2): 204-224.
Kamalipour, Y. R., Robinson, W. L. & M. L. Nortman (1998). College Students’ Media Habits: A Pilot Study.
Liaw, S.-S. & H.-M. Huang (2016). “Investigating learner attitudes toward e-books as learning tools: based on the activity theory approach”, Interactive Learning Environments, 24(3): 625-643.
Lim, E.-L. & K. F. Hew (2014). “Students’ perceptions of the usefulness of an E-book with annotative and sharing capabilities as a tool for learning: a case study”, Innovations in Education and Teaching International, 51(1): 34-45.
Loan, F. A. (2009). “Impact of new technology on reading habits: A glimpse on the world literature”, Paper Persented at the National Seminar Role of School Libraries in Quality Education, New Delhi.
Loan, F. A. (2011). “Media preferences of the net generation college students”, International Journal of Library and Information Science, 3(7): 155-161.
Lone, F. A. (2011). “Reading habits of rural and urban college students in the 21st century”, Library Philosophy and Practice, (1): 77.
Majid, S. & V. Tan (2007). “Understanding the reading habits of children in Singapore”, Journal of Educational Media & Library Sciences, 45(2): 187-198.
Mokhtari, K., Reichard, C. A. & A. Gardner (2009). “The impact of internet and television use on the reading habits and practices of college students”, Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(7): 609-619.
Muir, L. & G. Hawes (2013). “The case for e-book literacy: Undergraduate students’ experience with e-books for course work”, The Journal of Academic Librarianship, 39(3): 260-274.
Prensky, M. (2001). “Digital natives, digital immigrants part 1”, On the Horizon, 9(5): 1-6.
Romero, M., Guitert, M., Sangra, A. & M. Bullen (2013). “Do UOC students fit in the Net generation profile? An approach to their habits in ICT use”, The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3): 158-181.
Rostaminezhad, M. A. (2018). “To interact or not to interact: Why students print interactive instructional multimedia? Problem of reading or reviewing?”, Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia, 7(1(.
Strother, E. A., Brunet, D. P., Bates, M. L. & J. R. Gallo (2009). “Dental students’ attitudes towards digital textbooks”, Journal of Dental Education, 73(12): 1361-1365.
Subba Rao, S. (2001). “Familiarization of electronic books”, The Electronic Library, 19(4): 256-247.
Teo, T. (2013). “An initial development and validation of a Digital Natives Assessment Scale (DNAS)”, Computers & Education, 67: 51-57.
Teo, T., Kabakçi Yurdakul, I. & Ö. F. Ursavas (2016). “Exploring the digital natives among pre-service teachers in turkey: A Cross-Cultural validation of the digital native assessment scale”, Interactive Learning Environments, 24(6): 1231-1244.
Tosun, N. (2014). “A study on reading printed books or e-books: Reasons for student-teachers preferences”, Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 13(1): 21-28.