درآمدی بر نقد سیاسی: بررسی و نقد کتاب درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه روابط بین‌الملل، تهران، ایران

چکیده

کالین‌ های در کتاب درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ضمن بررسی دیدگاه‌های تحلیلی مختلف در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، مسائلی چون پیوستگی و ناپیوستگی در تحلیل دگرگونی سیاسی و یا جایگاه امر گفتمانی و امر ذهنی در تحلیل سیاسی را مطالعه کرده است. در این کتاب علاوه بر موضوع تحلیل سیاسی و ارائة درآمدی انتقادی در زمینة موضوعات مذکور، به کوشش مستمر برای تأثیرگذاری فرایند تحول رو به رشد در علم سیاست و روابط بین‌الملل توجه شده است. در نقد حاضر، دید انتقادی بر الگوها و معیارهای ارائه شده برای تحلیل سیاسی بررسی می‌شود تا خواننده به معیاری معتبر برای نقد و تحلیل سیاسی دست یابد. همچنین، بر توجه نداشتن نویسنده به موضوع مفهوم‌سازی، به‌ویژه در گزاره‌های اشاره‌شده به مباحث هستی‌شناسانه، تأکید می‌شود و سرانجام، اشکالات موجود دربارة امر گفتمانی و امر ذهنی در تحلیل سیاسی معاصر مشخص می‌گردد تا خواننده به ورطة تأویل‌گرایی صرف نیفتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to political criticism: A review and critical approach to Political analysis: A critical Introduction

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Mirfakhraei
Associate Professor, Allameh Tabatabaie University, International Relatinos, Department, Tehran, Iran
چکیده [English]

Colin Hay in his book entitled Political analysis: A critical introduction studied different analytical perspectives in political science and International relations along with cohesion and non-cohesion in the analysis of political transformations and the status of discourse and subjectivity issues in political analysis. In addition to the issue of political analysis and providing a critical ‎introduction on the above-mentioned points, he tried to lay an emphasis on the ongoing ‎effort to influence the evolving process in political science and international ‎relations‎. This article examines a critical view on the patterns and criteria presented for political analysis so that the reader could come up with a more realistic and authentic set of criteria for political critics and analytical studies at the end. Additionally, some subject matters that signify the writer’s ignorance to conceptualization phase especially in ontological elucidations have been emphasized systematically. Moreover, this study tried to pinpoint the problems and issues regarding discourse analysis and subjectivity in the contemporary trend of political analysis so that the reader won’t be perplexed reading the text and could avoid mere hermeneutics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colin Hay
  • Political analysis: A critical introduction
  • discourse issue
  • subjectivity issue
  • contemporary trend of political analysis
اسلامی، مسعود (1377). «تحلیل سیاسی از تشخیص تا تجویز»، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شمارة 42.
دوتاک، ریچارد (1395). «پسامدرنیسم، در اسکات برچیل و اندرو لینکلیتر»، نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمة سیدحسن میرفخرائی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1394). نظریه‌ها و فرانظریه‌ها در روابط بین‌الملل، تهران: نشر مخاطب.
سریع‌القلم، محمود (1395). روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، تهران: نشر فرزان روز.
سیدامامی، کاووس (1391). پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
فی، برایان (1381). فلسفه امروزین علوم اجتماعی، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: انتشارات طرح نو.
قائدی، محمدرضا و علیرضا گلشنی (1395). «روش تحلیل محتوا، از کمّی‌گرایی تا کیفی‌گرایی»، روش‌ها و مدل‌های روا‌ن‌شناختی، سال هفتم، شمارة 23.
نظری، علی اشرف (1390). «چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت»، فصلنامة سیاست، دورة 41، شمارة 3.
نوابخش، مهرداد و فاروق کریمی (1388). «واکاوی مفهوم قدرت در نظریات میشل فوکو»، فصلنامة مطالعات سیاسی، دورة 1، شمارة 3.
واژه‌یاب، تحلیل، قابل دسترسی از: https://www.vajehyab.com/farhangestan/%D8%AA%D8% AD%D9%84%DB%8C%D9%84
های، کالین (1385). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمة احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی.
 
Asghar, Jabreel (2013). “Critical paradigm: A preamble for novice researchers”, Life Science Journal, Vol. 10, No. 4.
Beardsley, Philip L. (1997). “A critique of post-behavioralism”, Political Theory, Vol. 5, Issue. 1.
Devetak, Richard (2005). Critical Theory, In Scott Burchill, Theories of International Relations, New York: Palgrave Macmilan.
Habibie, Alvons (2016). “Comparison between discourse analysis and critical discourse analysis from linguistics view”, Al-Lisan, Vol. 2, No. 2.
Hay, Colin & Gerry, Stoker (2009). “Revitalizing politics: Have we lost the plot?”, Journal of Representative Democracy, Vol. 45, Issue. 3.
Hay, Colin (2002a). Political Analysis: A critical introduction, London: Palgrave.
Hay, Colin (2002b). British Politics Today, Cambridge Malden.
Hay, Colin (2004). “The normalizing role of rationalist assumptions in the institutional embedding of neoliberalism”, Economy and Society, Vol. 33, Issue. 4.
Hay, Colin (2007). Why We Hate Politics, Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
Hay, Colin (2010). “Globalisation as a Problem of political analysis: Restoring agents to a ‘process without a subject’ and Ppolitics to a logic of economic compulsion”, Journal Cambridge Review of International Affairs, Vol. 15, Issue. 3.
Hay, Colin (2013). “From politics to politicization: Defending the indefensible?”, Politics, Groups and Identities, Vol.1, Issue. 1.
Hay, Colin (2015). Civic Capitalism, Cambridge: Polity.
Hay, Colin (2016). “Good in a crisis: The ontological institutionalism of social constructivism”, New Political Economy, Vol. 21, Issue. 6.
Herreros, Francisco (2008). “Book review: Why we hate politics. by colin hay”, Perspectives on Politics, Vol. 6, No. 4.
Lovett, Frank (2006). “Rational choice theory and explanation”, Rationality and Society, Vol. 18, Issue. 2.
Sheffield Political Economy Research Institute, No date, Colin Hay, Available from: http://speri.dept.shef.ac.uk/people/colin-hay/, Accessed on: 2020/1/19.
Shokri, Mehdi (2017). “What is political power? (theory of political consciousness and integrated concept of power)”, Arts and Social Sciences Journal, Vol. 8, Issue. 3.
Whittington, Richard (2012). “Giddens, structuration theory and strategy as practice”, in: Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Edited by Damon Golsorkhi, Linda Rouleau & David Seidl, Cambridge University Press.
World of Books (2002). Political Analysis Reviews, Available from: https://www.worldofbooks.com/en-us/books/colin-hay/political-analysis/GOR003937085, Accessed on: 2020/1/19.