دوره و شماره: دوره 24، شماره 46، شهریور 1399، صفحه 1-280 
سنتزپژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی

صفحه 114-145

10.30487/rwab.2020.122243.1387

ابراهیم اصابت طبری؛ محمد نوریان؛ محمد آرمند؛ داریوش نوروزی