نقد و ارزیابی کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة علوم انسانی، همدان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در تهیه و تدوین منابع درسی به آن توجه داشت، نقد و ارزیابی کتاب‌های آموزشی است. از این‌رو، هدف اصلی مقالة حاضر نقد و بررسی کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)، نوشتة محمودرضا عطایی، امیدرضا رجبی، مودت سعیدی، ملیحه‌السادات موسوی و محسن نیلی احمد‌آبادی است که در سال 1394 از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شده است. برای رسیدن به این هدف، مدل نقد محمودی و احمدی صفا (1393) به کار رفت که به‌صورت اختصاصی برای نقد و ارزشیابی کتب انگلیسی برای اهداف ویژه (ESP) ارائه شده است. موارد ضعف کتاب شامل استفادة کم از نمودار‌ها و جداول مرتبط، و در نظر نگرفتن فعالیت‌های شکل‌دهندة تفکر خلاق، و قوت آن شامل طراحی ظاهری، ارائة فعالیت‌های مطرح برای هر درس، محتوای مناسب، انسجام مطالب، و توجه به پرورش مهارت‌های زبانی است. از آنجا که شکل‌گیری تفکر خلاق یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مهارت‌های آموزشی برای دانشجویان در دنیای امروز است، ضرورت دارد مؤلفان کتاب حاضر به منظور تقویت این بخش چاره‌ای اساسی بیندیشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical review and evaluation of the textbook: English for the Students of Science (Biology & Geology)

نویسندگان [English]

  • Reza Taherkhani 1
  • Melika Majidikia 2
1 Assistant Professor, Bu Ali Sina University, Faculty of the Humanities, English Language Department, Hamadan, Iran
2 M. A. student in English Language Teaching, Bu Ali Sina University, Faculty of the Humanities, English Language Department, Hamadan, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues that must be considered regarding textbook development is the critical evaluation of their materials. Therefore, this study aimed at evaluating a textbook entitled English for the Students of Science (Biology & Geology) written by Mahmoud-Reza Attai, Omid-Reza Rajabi, Mavaddat Saeidi, Malihe-Sadat Mousavi, and Mohsen Nili Ahmadabadi, and published by SAMT in 2016. In order to achieve this goal, the model  developed by Mahmoodi and Ahmadisafa (2015)‎ for critical evaluation of English for Specific Purposes books was used. Based on the analysis of the book, the textbook’s weak points included insufficient application of relevant tables and figures, and the lack of features that activate and reinforce students’ critical thinking, such as graphic features, appropriate activities for each lesson, appropriate content, coherence, and attention to language skills. Since developing critical thinking is considered as one of the most important and vital skills for students today, it is of utmost importance that authors of the book consider this aspect of learning in their future works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textbook evaluation
  • textbook materials development
  • composing and developing educational resources
  • students of Science
آقازاده، احمد و رضا باقری‌نویسی (1396). انگلیسی برای دانشجویان رشتة آموزش و پرورش تطبیقی: آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش‌دبستانی، تهران: سمت.
درخشان، علی (1397). «تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه کتاب‌های درسی American English File»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 18(8)، ص 53 ـ76.
روحانی، علی و مریم فرهنگ‌جو (1395). «نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 20(38)، ص 114ـ131.
زند مقدم، امیر و آریا رحیمی گل‌خندان (1393). «بررسی و نقد کتاب ’زبان انگلیسی پایه هفتم‘ از دیدگاه طرح درس فعالیت محور»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 4(4)، ص 77ـ104.
سودمند افشار، حسن (1394). «بررسی و نقد کتاب ’زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه‘ با تکیه بر جنبه‌های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 15(3)، ص 105ـ132.
طاهرخانی، رضا، کاربخش راوری، رحیمه و رباب زمانی جمشیدی (1397). «نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 18(8)، ص 231ـ254.
عطایی، محمودرضا، رجبی، امیدرضا، سعیدی، مودت، موسوی، ملیحه‌السادات و محسن نیلی احمدآبادی (1394). انگلیسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی)، تهران: سمت.
علی محمدی، محمود و حسن خلیلی (1398). راهنمای جامع زبان انگلیسی عمومی پیام‌ نور، تهران: پیام نور.
قنسولی، بهزاد و رضا پیشقدم (1389). «نقدی بر کتاب انگلیسی برای مقاصد خاص»، فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه، 4(42)، ص 21ـ35.
محمودی، محمدهادی (1397). «نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، 18( 8)، ص 309ـ326.
محمودی، محمدهادی و محمد احمدی صفا (1393). «ارزشیابی الگو - محور کتاب‌های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP)»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 14(4)، ص 231ـ254.
محمودی، محمدهادی و محمد مرادی (1394). «نقد و ارزشیابی کیفی کتاب زبان انگلیسی پایه اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 15(3)، ص 179ـ196.
ملکی، عطاالله و مگنولیا کاظمی (1389). «ارزشیابی یک کتاب آموزش زبان تخصصی پزشکی براساس سنجش نیازهای دانشجویان»، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 3(5)، ص 49ـ55.
 
Dudley-Evans , T., & M. J. Saint John (1998). Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Ebadi, S., & Z. Naderifarjad (2015). “Evaluation of EAP textbooks: A comparison between SAMT english for medical students and Oxford english for career”, Journal of Applied Linguistics and Language Research,  2(3). 
Ellis, R. (2003). Task-based Language and Teaching, Oxford: Oxford University Press.
Littlejohn, A. (2011). “The Analysis of Language Materials: Inside the Trojan Horse”, in: B. Tomlinson (Ed.), Materials Development in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
Master, P. (2005). “Research in english for specific purposes”, In: E. Hinkle (Ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, p. 99, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
McDonough, J. & C. Shaw (2003). Materials and Methods in ELT: A Teacher’s Guide, 2nd ed., Oxford: Blackwell.
Oxford Univeristy (). Oxford English for Careers: Medicine, Mc Donough & show (2003)
Paltridge, B., & S. Starfield (2013). The Handook of English for Specific Purposes, Cichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Inc .
Sangwine, S. J., & R. E. Home (1998). The Colour Image Processing Handbook, UK: University of Reading.
Sookchotirat, M. (2005). Reading: Learning Sooner, Teaching Well, Thailand: Nanmee.