بررسی آمادگی الکترونیکی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در یادگیری مهارت‌های زبان (مطالعة موردی زبان عربی دانشجویان دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه هرمزگان، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم انسانی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة علوم انسانی، اهواز، ایران

چکیده

پذیرش یادگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی تا حد زیادی به نگرش شخصی فراگیران وابسته است؛ به همین دلیل، این مطالعه بر زمینه‌های فردی که نقش آمادگی فراگیران را در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای یادگیری مهارت‌های زبانی بررسی می‌کند، متمرکز خواهد بود. نمونة انتخاب شده، 64 دانشجوی در حال تحصیل کارشناسی رشتة زبان عرب دانشگاه شیراز است که با توجه به تعداد محدود، به نمونه‌گیری نیاز نبود و با روش سرشماری اطلاعات از آنان جمع‌آوری شد. ابزار مطالعه، پرسش‌نامة محقق‌ساخته است که با توجه به مبانی و ادبیات آمادگی الکترونیکی جهت استقرار یادگیری الکترونیکی تهیه شده است. این پرسش‌نامه را تعدادی از استادان علوم تربیتی و عربی بازبینی و اصلاح و روایی آن را تأیید نموده‌اند. برای ارزیابی پایایی، ابتدا پرسش‌نامة 15 دانشجو به‌طور آزمایشی اجرا شد که آلفای کرونباخ آن 90/0 به دست آمد. طبق نتایج دانشجویان از نگرش و مهارت لازم برای استفاده از شبکه‌های مجازی در یادگیری مهارت‌های زبانی بی‌بهره‌اند و به نظر آنان، فرهنگ سازمانی دانشگاه فاقد شیوه‌های حمایتی و مطلوب در به کارگیری استادان و دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic preparation for using social and virtual networks in learning language skills (Case Study: Arabic language of Shiraz University Students)

نویسندگان [English]

  • Abdul Razzaq Rahmani 1
  • Marzieh Abdolvahabi 2
  • Saeideh Jalali fard 3
  • Roya mohammadi 3
1 Assistant Professor of Hormozgan University, Bandar-e-Abbas, Iran
2 PhD Student in Curriculum Studies, University of Tehran, Iran
3 PhD student, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Acceptance of learning via social networks depends to a great extent on the personal attitudes of the learners; therefore the present study concentrated on those personal backgrounds that are influential on the learners’ preparation for using social networks to learn language skills. The sample of the study included 64 Arabic language students studying at Shiraz University. Since they were few in number, there was no need to do sampling and the information was gathered through consensus. The tool applied in the study consisted of the questionnaire devised by the researcher in accordance with the electronic preparation principles and rules to practice electronic learning. The questionnaire was revised by several professors of Arabic language and educational science majors and then its validity was confirmed by them. To assess the reliability, the questionnaire was pretested to 15 students and Cronbach’s alpha of 0.90 was achieved. The results revealed that the students do not possess necessary skills and attitudes to use virtual networks for learning lingual skills. The students also believed that the organizational culture of the university is not supportive and encouraging to perform such programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • attitude
  • skill
  • social networks
  • Arabic language and literature
أبو حمدة، إیناس عبدالرحیم (2015). «أثر وسائل التواصل الاجتماعی علی مهارة الکفاءة الکتابیة لطلبة الصف التاسع»، مذکرةمقدمة لنیل شهادة ماجستیر فی أسالیب تدریس اللغةالإنجلیزیة فی جامعة النجاح الوطنیة، نابلس.
امامی‌ریزی، کبری (1395). «تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دفتر دانشگاه آزاد اسلامی»،دوماهنامة علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پژشکی، شمارة 3، ص 207ـ213.
الجریسی، آلاء والآخرون (2015). «أثر تطبیقات الهاتف النقال فی مواقع التواصل الاجتماعی على تعلم وتعلیم القرآن الکریم لطالبات جامعة طیبه واتجاههن نحوها»، المجلة الأردنیة فی العلوم التربویة، المجلد 11، العدد 1، ص 1ـ15.
جزدره، سیدیعقوب (1391). «مطالعة تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توان‌سازی دانش‌آموزان شهر تهران (مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6)»، پایان‌نامة ارشد روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی - تهران جنوب.
درتاج، فریبا، رجبیان ده زیره، مریم و رضا اسدی‌مراد (1395). «بررسی رابطة بین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و کیفیت تجارب یادگیری دانش‌آموزان»، فصلنامة پژوهش در نظام‌های آموزشی، دورة 10، شمارة 33، ص 212ـ 229.
رضایی‌راد، مجتبی و ابراهیم فلاح (1393). «تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان عربی»، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شمارة 13، ص 1ـ13.
زارعی زوارکی، اسماعیل و حمیدرضا قربانی (1394). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان»، فنّاوری آموزش و یادگیری، شمارة 3، ص 23ـ36.
زارعی زوارکی، اسماعیل، قاسم تبار، سیدعبدالله و اکبر مؤمنی‌راد (1392). مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری، تهران: آوای نور.
سارانی، هادی و محسن آیتی (1393). «تأثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان»، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شمارة 13، ص 48ـ60.
صالح سلبع، أمل و أروى حسین آل مطیر (2016). «الأثر التعلیمی و التربوی لمواقع التواصل الاجتماعی على طالبات المرحلة المتوسطة بمنطقة نجران»، المأخوذة من الموقع التالی:
http://www.geocities.com/ishawky2000/internetAtt.stud.htm
علی‌آبادی، خدیجه، رجبیان ده‌ریزه، مریم و فریبا درتاج (1396). «بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان»،دو ماهنامة علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ص 346ـ357.
قادری دوست، الهام و مریم دانای طوسی (1389). «مطالعة اهداف و مؤلفه‌های آموزش مهارت زبانی (خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و سخن‌گفتن) در برنامة درسی زبان فارسی دورة متوسطة ایران»، فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، شمارة 35، سال نهم، ص 23ـ65.
مالمیر، مرتضی، زارع، محمد، فیض آبادی، نرگس و راحله ساریخانی (1395). «تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویان پرستاری در آموزش زبان انگلیسی»، مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی دورة 16، شمارة 33، ص 265ـ272.
مشکوه، مریم و سمیه فروزش‌نیا (1392). «بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه»، نشریة علمی پژوهشی فنّاوری آموزش، دورة 8 ، شمارة 1، ص 51ـ 58.
المصری، نعیم (2013). «مدى استخدام مدرسی الثانویة الشبکات الاجتماعیة لخدمة الطلبة»، دراسة مقدمة الی مؤتمر ’الإعلام والتربیة نحو تفاعل خلاّق‘، رام الله وزارة التربیة والتعلیم، بالتعاون مع مرکز تطویر الإعلام فی جامعة بیرزیت.
یعقوبی، جعفر، نجفلو، پریسا و وحید محمدی (1395). «بررسی کاربردهای آموزشی شبکه­های اجتماعی مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان»، کنگرة آموزش عالی ایران.
 
Aydın, Cengiz Hakan & Deniz Tasci (2005). “Measuring readiness for e-learning: Reflections from an emerging country”. Educational Technology & Society, 8 (4): 244-257.
Borotis, S. & A. Poulymenakou (2004). “E-learning readiness components: Key issues to consider before adopting e-learning interventions”, in J. Nall & R. Robson (Eds.), Proceedings of E-Learn 2004 – World Conference on E-Learning in Corporate Government, Healthcare, and Higher Education, Washington, DC: Association for the Advancement of Computing in Education.
Chan، Simon C. H. & W. T. Eric Ngai (2007). “A qualitative study of information technology adoption: how ten organizations adopted Web-based training”, Information System Research–289,17.315 Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2575.2007.00250.x/pdf.
Kaur, Kuldip & Zoraini Wati Abas (2004). “An assessment of e-learning readiness at the open university malaysia”, International Conference on Computers in Education, Melbourne, Australia, pp. 1017-1022.
Keoduangsine, S. & R. Goodwin (2009). “Measuring E-Readiness Assessment: The case of laotian organisations”, The 6th International Conference on Information Technology and Applications, pp. 255-258.
Koo, A. C. (2008). Factors affecting teachers’ perceived readiness for online collaborative learning: A case study in Malaysia. Educational Technology & Society,11(1),266-278. Retrieved from http: //www.ifets.info/journals/11-1/19.pdf.
McBride, K. (2009). “Social-Networking sites in foreign language classes: Opportunities for re-creation”, The next generation Journal, 9(4).
Mutiaradevi, Retisa (2009). Measuring E-Learning Readiness in the Forestry Research and Development Agency of Indonesia, A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Commerce and Administration in Information Systems, (http://researcharchive,vuw,ac.nz/handle/ 10063/1067?show=full)
Psycharis, S. (2011). Presumptions and actions affecting an e-learning adoption by the educational system Implementation using virtual private networks, University of the Aegean – Department of Primary Education and Greek Pedagogical Institute. Retrieved from http://www. eurodl.org/?p=&sp =full&article=204.
Purnomo, S., & Y. Lee (2010). “An assessment of readiness and barriers towards ICT programme implementation: Perceptions of agricultural extension officers in indonesia”, International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 6(3): 19-36.
Shohel, M. & T. Power (2010). “Introducing mobile technology for enhancing teaching and learning in Bangladesh: Teacher perspectives”, Department of Education, The Open University.
So, K. & P. Swatman (2007). “E-Learning readiness in the classroom: A study of Hong Kong primary and secondary teachers”, 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.