ارزیابی میزان انطباق برنامۀ درسی قصدشده در کتاب اخلاق اسلامی با برنامۀ درسی اجراشده و کسب‌شده در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان همخوانی و انطباق برنامۀ درسی قصدشده، اجراشده و کسب‌شدۀ اخلاق اسلامی در دانشگاه‌ها بود. روش پژوهش در برنامۀ درسی قصدشده تحلیل محتوا بود که اهداف کتاب درسی اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) با اهداف بالادستی آن یعنی سرفصل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت داده شد. در برنامۀ درسی اجراشده از روش توصیفی با تکنیک مشاهده استفاده شد و کیفیت تدریس اساتید با چک‌لیست تهیه‌شده مطابقت داده شد. در برنامۀ درسی کسب‌شده نیز از پدیدارشناسی با دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه قم، پردیس فارابی و دانشگاه صنعتی قم استفاده شد. برای اعتباربخشی به یافته‏ها، اطلاعات و نتایج به‌دست آمده به مشارکت‌کنندگان ارسال شد که آن‌ها صحت متن خروجی را تأیید کردند. نتایج پژوهش نشان داد که هر چند مطابقت قابل قبولی بین اهداف بالادستی و اهداف قصدشدۀ کتاب اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) وجود دارد، اما مواردی مانند آزادی و اختیار، نقش عقیده و عمل در تکوین شخصیت و اخلاق فردی از یاد رفته‌اند. در زمینه برنامۀ درسی اجراشده و تجربه‌شده هم مشخص شد که اساتید محتوای کتاب را به‌صورت مسئله‌محور، کاربردی و قابل فهم در کلاس تدریس کرده‌اند و به اشتراک گذاشته‌اند که نشان‏دهندۀ مناسب بودن و توفیق است. در برنامۀ درسی کسب‌شده هم آورده‌های جالب و جذابی برای دانشجویان و زیست اخلاقی آن‌ها فراهم شده است. در عین حال در این وجه از برنامه مشکلاتی مانند قدیمی بودن رویکردها و نپرداختن به علمای معاصر اخلاق، کسب تجربۀ سطحی و عمیق نبودن دانش‌ها و گرایش‌های کسب‌شده وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Degree of Compliance of the Intended Curriculum in the Book of Islamic Ethics with the Implemented and Acquired Curriculum in Universities

نویسندگان [English]

  • reza jafariharandi 1
  • susan bahrami 2
1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم
چکیده [English]

The purpose of the current research was to evaluate the degree of coherence and adaptation of the intended, implemented and acquired Islamic ethics curriculum in universities.The research method in the intended curriculum was content analysis, which matched the objectives of the Islamic ethics textbook (basics and concepts) with its upper objectives, i.e. the title approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution. Descriptive method with observation technique was used in the implemented curriculum and the teaching quality of professors was matched with the prepared checklist.In the obtained curriculum, phenomenology was used with undergraduate students of Qom University, Farabi Campus and Qom University of Technology. To validate the findings, the obtained information and results were sent to the participants, who confirmed the accuracy of the output text.The results of the research showed that although there is an acceptable correspondence between the upstream goals and the intended goals of the book of Islamic ethics (basics and concepts), things such as freedom and discretion, the role of belief and action in the development of individual character and ethics have been forgotten.In the context of the implemented and experienced curriculum, it was also found that the professors taught the content of the book in a problem-oriented, practical and comprehensible manner in the class and shared it, which indicates the appropriateness and success.In the acquired curriculum, interesting and attractive lessons have been provided for students and their morals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Gniversity Courses
  • Islamic Ethics Eextbook
  • Intended Curriculum
  • Implemented Curriculum
  • Acquired Curriculum
جوادی آملی، ع. (1400). مفاتیح الحیات. قم: اسراء.
حسینی، س.ح. (1392). اخلاق اسلامی یا نظام اخلاقی اسلام؟ بررسی اجمالی کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم. پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 13(4)، 43­62.
داودی، م. (1401). اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم). قم: معارف.
شریعتمدار، آ.، شریعتی، ص.، و دلاور، ع. (1390). تدوین برنامۀ آموزش هشیاری‌افزایی وجودی و هشیاری‌افزایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسۀ اثربخشی آن‌ها بر افزایش رضایت از زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2(5)، 95­113.
فتحی واجارگاه، ک. (1398). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: ایران زمین.
فضل‌اللهی قمشی، س. (1396). برنامۀ درسی قصدشده، اجراشده و کسب‌شدۀ اخلاق اسلامی؛ ارزیابی همخوانی‌ها و ناهمخوانی‏ها. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 4 (77)، 633­656.
فضل‌اللهی قمشی، س.، ناطقی، ف.، و سیفی، م. (1394). ارزیابی محتوای برنامۀ درسی «اخلاق اسلامی» دانشگاه‌ها از منظر استادان دروس معارف اسلامی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 7 (2)، 69­96.
خاقانی‌زاده، م.، ملکی، ح.، عباسی، م.، و عباس‌پور، ع. (1389). ضرورت طراحی الگویی برای برنامۀ درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 3 (3)، 93­99 .
معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه‏ها (1391). عناوین و سرفصل‏های جدید دروس معارف اسلامی (مصوبۀ جلسۀ 542 مورخ 23/4/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی).
ملکی، ح. (1398). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). تهران: مدرسه.
موسوی، س.، و حبیبی، ر. (1399). نقد ساختاری کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم، براساس مدل‌های تحلیل محتوای توصیفی و ارتباطی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 24 (1)، 146­165.
 
Giorgi, A. (1989). One type of analysis of descriptive data: procedures involved in following a scientific phenomenological method. Journal of Methods, 1 (3), 39-61.
Jitendra, A.k., & Griffin, C. C. (2010). An evaluation of the intended and implemented curricula’s adherence to the nctm standards on the mathematics achievement of third grade students: a case study. Journal of Curriculum and Instruction, 4(2), 33-50.
Luen, W. K. (2008). Curriculum gaps in business education: a case study of stakeholders’ perceptions. thesis submitted for the degree of doctor of education at the university of leicester.
Johansson, M. (2003). A study of textbooks as the potentially implemented curriculum. lulea: department of mathematics lulea niversity of technolngy.
Robitaille, D.F., Schmidt, W.H., Raizen, S.A., McKnight, C.C., Britton, E., & Nicol, C. (1993). Curriculum Frameworks for Mathematics and Science. vancouver: pacific educational press.
Sachedina A. (2009). Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application. oxford: oxford university press.
Schmidt, W.H., Raizen, S.A., Britton, E.D., Bianchi, L.J., & Wolfe, R.G. (1997). Many Visions, Many Aims: a Cross National Investigation of Curricular Intentions in School Science. dordrecht: kluwer.
Beech, J., & Gvirtz, S. (2004). From the intended to the implemented curriculum in argentina: regulation and practice. Quarterly Review of Comparative Education, 34 (3), 371-382.