دوره و شماره: دوره 26، شماره 51، اسفند 1401، صفحه 1-343 
شاخص‌ها و مؤلفه‌های شایستگی مؤلفان کتب درسی

صفحه 270-294

10.30487/rwab.2023.1986012.1542

مژده سادات طباطبایی؛ حسین مومنی مهموئی؛ احمد اکبری؛ تورج فلاح مهنه