بازنمایی آموزش مهارت گفتگو در کتاب‌های آموزش زبان فارسی بر اساس رویکرد ارتباطی مطالعه موردی مجموعه مینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 عضو هستۀ پژوهش‌های کاربردی برای توسعۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

کتاب‎های آموزش زبان یکی از ابزارهای تقویت مهارت‎های زبانی زبان‏آموزان هستند. از آن‎جا که رویکردهای مختلف آموزش نقش مهمی در انتقال محتوای منابع آموزشی دارند، بررسی چگونگی بازنمایی این رویکردها در کتاب‌های درسی می‌تواند به بهبود کیفیت زبان‎آموزی کمک کند. رویکرد ارتباطی یکی از روش‏هایی است که تا کنون در آموزش زبان بسیار مورد توجه بوده، و توانسته به استفاده کاربردی و تعاملی از زبان خارجی/دوم منجر ‎شود. در این پژوهش به بررسی چگونگی بازنمایی رویکرد ارتباطی در آموزش مهارت گفتاری در کتاب‏های مجموعه آموزش زبان مینا پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا با مطالعه آثار مرتبط با موضوع پژوهش یک فهرست بازبینی جهت بررسی چگونگی بازنمایی رویکرد ارتباطی در آموزش مهارت گفتگو بر اساس نظرات تعدادی از متخصصان حوزه آموزش ارتباطی تهیه شد. آن‌گاه، فعالیت‎های گفتگومحور سه جلد مجموعه مینا گردآوری و بررسی شد و در سه طبقه انفرادی، دونفره و گروهی دسته‎بندی گردید. در نهایت، با توجه به داده‎های جمع‌آوری‌شده، مؤلفه‎های فهرست بازبینی نام‎برده بررسی و مبتنی بر طیف لیکرت رتبه‏دهی شدند. نتایج حاصل از مشاهدات در این پژوهش نشان می‎دهد که ادعای نویسندگان مجموعه مینا مبنی بر این که اجرای تمرینات کتاب تنها بر پایه رویکرد ارتباطی آموزش زبان امکان‎پذیر است، تا حد زیادی در فعالیت‎های گفتاری جلد اول و سوم مجموعه مشهود است اما جلد دوم با وجود دربرداشتن موضوع‎های مرتبط با زندگی واقعی و موقعیت‎های تعاملی، دارای فعالیت‎های تولیدی گفتاری کمی بوده بنابراین انتظار می‌رود در جلد دوم نیز مهارت گفتاری به میزان کافی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Teaching Speaking Skill in Persian Language Textbooks Based on Communicative Approach: A Case Study of Mina Textbooks

نویسندگان [English]

  • Ghazale Norouzpour 1
  • Azita Abbasi 2
  • Shohreh Sadat sajjadi kouchesfahani 3
1 MA in Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Linguistics, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran
3 The main member of applied research for the development of teaching Persian language to Non-Persian speakers of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

One of the teaching approaches that has received much attention in language teaching so far is the communicative approach. It has led to the practical and interactive use of a foreign language. The present study aims to represent the communicative approach in teaching speaking skill in Mina textbooks of teaching Persian to non-Persian speakers. To this end, the literature review related to the research topic has been studied in order to prepare a checklist for evaluating the communicative approach in teaching speaking skill based on some experts’ viewpoints in the communicative education filed. Then, the speaking activities of every three books of Mina have been detected and sorted in three classifications of individual activities, two-person activities and group activities. After observing and analyzing these speaking-based activities, values and criteria of the named checklist have been examined and rated according to the Likert scale. According to the observations and results in this study, it can be said that teaching the speaking-based contents of Mina textbooks are possible only by means of communicative language teaching, as the authors of these textbooks claim. This claim is particularly obvious to a large extent in the first and the third volume of Mina textbooks, while in the second volume despite including topics and interactive situations related to real life, there has been few oral production activities which help the learners to practice their speaking skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communicative Approach
  • Mina Textbooks
  • Persian Educational Content
  • Persian Language Teaching to Non-Persian Speakers
  • Speaking Skill
ابوالحسنی چیمه، ز. (1396). اثربخشی فعالیت‎های راهبردی بر مهارت محاوره‎ای؛ مطالعۀ موردی فارسی‌آموزان خارج از ایران. هنر زبان، 2، 5­26.
صحرایی، ر.م.، و میدانی، ف. (1390). برنامۀ درسی تکلیف‌محور؛ رویکردی نوین برای تقویت فارسی‌آموزی. زبان و ادب پارسی، 47، 161­180.
صدرزاده، م. (1384). رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه‌های آموزشی. پژوهش زبان‌های خارجی، 23، 119­138.
عباس‎نژاد، ح.، و سلیمی، ص. (1395). بررسی متون خواندن کتاب فارسی بیاموزیم بر مبنای رویکرد ارتباطی. نخستین همایش ملی واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، مجموعه مقالات همایش، صص 403­424.
 
Anora, J. (2020). Modern Approaches in Teaching Speaking. JSPI Scientific Publication Archive, 1-5
Brown, H. D. (1994). Teaching By Principles: Interactive Language Teaching Methodology. Prentice HallRegents, New York.
Canale, M., & M. Swain (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47.
Celce-Murcia, Brinton, D.M. & Goodwin, J.M. (1996). Teaching Pronunciation: A Refrence for Teachers of Other Languages. Cambridge University Press.
Cohen, A. (2000). Strategies-based instruction for learners of a second language. NASSP Bulletin, 84(612), 10–18.
Cunningsworth, A. (1995). Choosing your coursebook. Heinemann, Oxford.
Doughty, C. J., & Long, M. H. (2003). Optimal psycholinguistic environments for distance foreign language learning. Language learning & technology, 7(3), 50-80.
Ghofur, A., Degeng, N. S., & Widiati, U., & Setyosari, P. (2017). The Effect of Communicative Language Teaching and Audio-Lingual Method on English Speaking Skill across Different Learning Styles. The 4th International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts, KnE Social Sciences, 1–7.
Hayat, N. (2017). Improving Students’ Speaking Skill through Communicative Language Teaching at the Tenth Grade of SMAN 3 Polewali. (Master’s Thesis), Muhammadiyah University of Makassar.
Litz, R. A. D. (2002). Textbook evaluation and ELT management: A South Korean Case Study. Asian EFL Journal, 48(1), 5- 53.
Muljayanah, A. (2004). The Implementation of Communicative Language Teaching Speaking at LIA SURAKARTA. eprint- UMS, Surakarta.
Ratmanida, R., & Suryanti, Y. (2019). An Analysis of Speaking Materials in English Textbook for the Tenth Grade of the Senior High School. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 463, 90-95.
Richards, C. J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd ed. Cambridge University Press
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge University Press. 
Thornbury, S. (2005). How to Teach Speaking (1st ed.). Pearson Education ESL.
Vongxay, H. (2013). The Implementation of Communicative Language Teaching (CLT) in an English Department in a Lao Higher Educational Institution: a Case Study, (Master's Thesis).
Wesche M. B., & Skehan, P. (2002). Communicative, task-based, and content-based language instruction. In R. B. Kaplan (Ed.), The Oxford handbook of applied linguistics (207– 228). Oxford University Press.
Wilkins, D.A. (1972). Linguistics in language teaching. London: Edward Arnold,.
Yasin, B., Aziz, Z. A., & Jannah, R. (2017, July). Communicative Language Teaching (Clt) For Teaching Speaking. English Education Journal (EEJ), 8(3), 322-337.