نویسنده = زهرا ابوالحسنی چیمه
تعداد مقالات: 3
1. بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتاب‌های دانشگاهی، مطالعة کتاب‌های تاریخ ایران دوره میانه

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-75

10.30487/rwab.2019.36380

مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی


2. گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربرد

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-49

زهرا ابوالحسنی چیمه


3. تألیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تأکید بر آموزش تلفظ

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-61

زهرا ابوالحسنی چیمه