آسیب‌شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

بهره‌ وری کتاب‌های درسی به رعایت شاخص‌های علمی و فنی در تألیف و تدوین بستگی تام دارد. نیل به این هدف نیازمند کارگروهی در تدوین و ارزیابی و نقد مستمر و تلاش برای از بین بردن کاستی‌های بارز و پنهان آن‌ها پس از نشر است. این شاخص‌ها متنوع و فراوان است و صاحب‌نظران با نگاه اجمالی و تفصیلی، گونه‌ها و شمار متعددی از آن‌ها را برشمرده‌اند. این نگاشته در نظر دارد کتاب مبانی عرفان نظری تألیف دکتر سعید رحیمیان را که به عنوان کتاب درسی دانشگاهی از سوی سازمان مطالعه و تدوین (سمت) منتشر و معرفی شده است ارزیابی کند. ملاک ارزیابی معطوف به شاخص‌های محتوایی و روشی است. محک‌زدن این متن درسی با این ملاک‌ها نمایان می‌سازد این متن در برابر این شاخص‌ها دچار کمبودهای بسیاری است و نمی‌تواند زمینه‌های عاطفی، شناختی و مهارتی دانشجویان را با توجه به میزان آگاهی و آمادگی ذهنی و همچنین ویژگی‌های شخصیتی و روانی و علایق آنان تأمین کند و تا تحقق‌بخشی اهداف آموزشی فاصلۀ بسیار دارد.

کلیدواژه‌ها