مؤلفه‌های مؤثر در تألیف محتوای کتاب درسی در حوزه‌های علمیه خواهران: مطالعه کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس طراحی و تدوین متون تحصیلی/ معاونت پژوهش/ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

2 عضو هیت علمی

3 استادیار، هیئت علمی و مدیرگروه علوم تربیتی جامعه المصطفی(ص)، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول و معیارهای تألیف محتوای درسی در مقطع عمومی حوزه‌های علمیه خواهران است. روش آن، تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از روش مضمون‌محور (تماتیک) به‌صورت تحلیل استقرایی است. روش انتخاب نمونه یا واحد تحلیل در این مطالعه نمونه‌گیری نظری است. در یافته‌های به دست آمده، علاوه بر مصاحبه‌ها‌، محتوای مستندات مربوط نیز بررسی شد؛ به طوری که با کدگذاری مقوله‌های اصلی بعد از اشباع اطلاعاتی، 5 مقولة اصلی و 39 مقوله فرعی از داده‌های کیفی استخراج گردید و اعتباریابی درونی یافته‌های پژوهش صورت گرفت. یافته‌ها به جهت مبتنی بودن مقوله‌ها به فحوای متخصصان برجستة حوزه‌های علمیه و تطبیق آن‌ها با آموزه‌های دینی، صرفاً به زمینة نظام آموزش عالی حوزة علمیه وابسته نبوده، قابلیت کاربرد در موقعیت‌های مختلف، به‌ویژه نشر کتاب‌های دانشگاهی را نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and criteria for the content of textbooks in religious schools: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • hasan fanidpour 1
  • mohamadreza nili 2
  • hossein karamad 3
1 Expert in designing and compiling texts
چکیده [English]

The research was carried out with the aim of studying the principles and criteria for writing content of the syllabus at the general level of women’s seminaries. The methodology of this research is qualitative content analysis, using the theme-oriented method ‎(thematic method)‎ through inductive analysis. Sampling method or the method for selection of analysis unit in this study was theoretical sampling. Regarding the data obtained, the contents of the relevant documents were analyzed in addition to the analysis of the interviews‎, so that by coding the main categories after data saturation, 5 main categories and 39 sub-categories were extracted from the qualitative data, and the internal validity was calculated. Due to the fact that the findings are based on the ideas of prominent experts in ‎seminaries and are ‎consistent with religious teachings, their application is not ‎limited to the higher education system of the ‎seminaries and can be used in various ‎contexts, especially the context of university textbook publication.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook
  • seminaries (religious schools)
  • Religious Teachings
  • fundamentals of content selection and organization
  • criteria for writing textbooks