دوره و شماره: دوره 17، شماره 30، آذر 1392، صفحه 1-131 
بررسی تأثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان

صفحه 109-131

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ فهیمه بشارتی کلایه