دوره و شماره: دوره 17، شماره 29، مهر 1392، صفحه 1-117