دوره و شماره: دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-117