دوره و شماره: دوره 8، شماره 10، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-120