دوره و شماره: دوره 8، شماره 11، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-152