دوره و شماره: دوره 16، شماره 25، مرداد 1391، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند