دوره و شماره: دوره 19، شماره 36، فروردین 1394، صفحه 1-137 (بهار و تابستان 1394) 

مقاله پژوهشی

تحلیل انتقادی کتاب‌های مبانی جامعه‌شناسی در ایران

صفحه 1-27

حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی