دوره و شماره: دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-121 
2. بررسی تأثیر فونت و رنگ بر یادگیری فهرست کلمات

صفحه 18-28

وحید نجاتی؛ سارا ابراهیمی؛ مریم شریفیان