دوره و شماره: دوره 18، شماره 34، مهر 1393، صفحه 1-141 
تأثیر قلم حروف (فونت) بر سرعت، درک مطلب و دقت خوانندگان کتب درسی

صفحه 51-66

محمدعلی رستمی نژاد؛ اسداالله زنگویی؛ صادق شریفی‌نسب؛ حسین شکوهی‌ فرد