دوره و شماره: دوره 18، شماره 32، اردیبهشت 1393، صفحه 1-157