دوره و شماره: دوره 17، شماره 31، اسفند 1392، صفحه 1-111 
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی