دوره و شماره: دوره 22، شماره 42، شهریور 1397، صفحه 1-198 
طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی

صفحه 103-128

شیلان شفیعی؛ منصور توکلی؛ حسین وحید دستجردی