تعداد مقالات: 190
177. بررسی تاریخ تحولات کتابهای درسی مدارس در ایران (1230ـ1390ﻫ . ش)

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-131

اسفندیار معتمدی


178. آسیب‌شناسی تدریس مهارت ‌خواندن در گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 150-172

عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ سید رضا موسوی


179. نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی»

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-141

سیدمحمدحسین حسینی


180. آسیب‌‌شناسی شیوة معادل‌‌گزینی در فرهنگ معاصر کیمیا

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-155

حسین داوری


181. سواد دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

علیرضا پیروزان؛ نعمت الله فاضلی


184. تحلیلی بر برنامه‌ریزی آموزشی و متون درسی دانشگاهی فلسفه در ایران

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-190

مالک شجاعی جشوقانی


185. سنجش خوانایی کتاب متون و قواعد زبان عربی1 براساس تکنیک خوانایی کلوز

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 142-161

اسحق رحمانی؛ لیلا ایمانی فر


186. تحلیل محتوای کتاب المصطلحات المتداولة فی الصحافة العربیة

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 156-183

علی صیادانی؛ حسین وظیفه شناس


187. دربارة تدریس زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان مترجمی عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

عبدالرسول فروتن


188. شناسایی و اولویت‎بندی اهداف و فعالیت‎های یادگیری درس کارورزی در رشته روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی


189. آسیب‌شناسی کاربرد زبان علم در کتاب‌های دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

سمیه آقابابایی؛ نعمت الله ایران زاده؛ محمدمهدی زمانی