تعداد مقالات: 190
27. علوم انسانی در صبغه اسلامی

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-18


28. ترجمه ای نارسا از متنی مقدس

دوره 15، شماره 24، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-15


30. مجله سخن سمت

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-72


31. اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند


35. تحلیل انتقادی کتاب‌های مبانی جامعه‌شناسی در ایران

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-27

حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی


37. بررسی چگونگی آموزش دستور زبان در کتاب اول آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر فارسی‌زبانان (آزوفا)

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-25

حسین آریان؛ ناصر کاظم خانلو؛ نسرین بیرانوند


38. لزوم بهسازی روش‌های تدریس دروس ترجمة عملی: طرحی برای تدریس ترجمة ادبی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-25

شهرزاد پرورش؛ حسین پیرنجم‌الدین؛ اکبر حسابی


39. مجله سخن سمت

دوره 13، شماره 20، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-174


40. تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشتۀ مدیریت آموزشی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ فرشته بابان‌آبادی


43. صفحه شناسنامه نشریه شماره 42

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397


44. شناسنامه علمی نشریه شماره 43

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397


45. نقد پارادایمی و هژمونیک گزارش اجلاس 2005 یونسکو (با تاکید بر نقش دانشگاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398


46. تحلیل [مفهوم] اصالت با نظر به دلالتها (معانی) و چالشهای آن برای «ESP»

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 24-41

موسی نوشی کوچکسرائی؛ سلمان احمدوند


47. انسجام متن تعاریف در کتابهای درسی دانشگاهی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-45

سعیده کمائی فرد؛ مریم جابر


49. علل و چگونگی تدوین درس جدید و موانع آن در دانشگاههای استرالیا

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-42

احمدرضا نصر؛ این سولومونیدز؛ الیسون کامرون