تعداد مقالات: 177
152. نقد کتاب فلسفة روش تحقیق در علوم انسانی

دوره 18، شماره 32، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-151

مصطفی همدانی


153. نیازسنجی واحد درسی «گویش‌شناسی» و ضرورت تدوین کتاب درسی دانشگاهی مربوط

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-110

محمدامین ناصح؛ زهرا استادزاده


154. نقد کتاب ارتباط‌شناسی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-115

مصطفی همدانی


155. نقد و بررسی کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی تألیف: جرالد ال. گوتک

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-135

رمضان برخورداری


156. بررسی و نقد کتاب نظام آوایی زبان فارسی

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-131

وحید صادقی


157. نقد و بررسی کتاب مختارات من الشعر العربی الحدیث، اثر مصطفی بَدَوی

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 112-131

قاسم مختاری؛ مطهره فرجی


158. نقد دیوان‌ها و گزیده‌های اشعار رودکی منتشر شده در ایران

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-146

مهدی حیدری


159. نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-131

علی روحانی؛ مریم فرهنگ جو


161. بررسی متون درسی نظام‌های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-139

سیدحسین میرجلیلی


163. آسیب‌شناسی تدریس مهارت ‌خواندن در گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 150-172

عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ سید رضا موسوی


164. سنجش خوانایی کتاب متون و قواعد زبان عربی1 براساس تکنیک خوانایی کلوز

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 142-161

اسحق رحمانی؛ لیلا ایمانی فر


165. آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-138

شیرین سلیمی بنی؛ حسین حیدری تبریزی؛ اکبر روحی


166. نقد کتاب فرق اسلامی جلد2

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-162

ملیحه صابری نجف‌آبادی


167. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور


168. بررسی جایگاه تصاویر خلاقانة ادبی در تدوین کتب دانشگاهی با رویکرد باشلاری

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 114-130

محمود جوان؛ عبدالرضا حسنی


170. پیش بایستها و الزامات کتاب درسی دانشگاهی

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 117-138


172. بررسی تاریخ تحولات کتابهای درسی مدارس در ایران (1230ـ1390ﻫ . ش)

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-131

اسفندیار معتمدی


173. تحلیلی بر برنامه‌ریزی آموزشی و متون درسی دانشگاهی فلسفه در ایران

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-190

مالک شجاعی جشوقانی


174. آسیب‌‌شناسی شیوة معادل‌‌گزینی در فرهنگ معاصر کیمیا

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-155

حسین داوری