تعداد مقالات: 177
126. نیازسنجی سرفصلها و منابع درسی رشته های هنر

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 77-99


129. ابزارهای مطالعاتی در منابع جغرافیایی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-92

پروانه شاه‌حسینی


131. آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-120

رضا پیش‌قدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبایی فارانی


132. تحلیل محتوای کتاب آمار و مدل‌سازی بر اساس ساختار و نوع مسائل دیوید جانسن و دیدگاه دبیران

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 94-110

فیروز محمودی؛ لاله محمدپور زال


136. تأثیر تلفیق رمان‌های گرافیکی مبتنی بر تلفن همراه با کتب درسی چاپی بر یادگیری تاریخ دانشگاهی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 82-95

محممد علی رستمی نژاد؛ هادی سلیمان پور؛ اسد الله زنگویی


138. زبان غیرمعیار در فرهنگ درست‌نویسی سخن

دوره 21، شماره 41، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-120

حسین داوری


139. بررسی کتاب مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر(عملی ـ تطبیقی)

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-149

علی بشیری


140. نقدی بر کتاب «رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های درسی در آموزش عالی»

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-141

سیدمحمدحسین حسینی


141. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور


142. نقد و تکمله‌ای بر سراچة آوا و رنگ

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-146

محمدرضا ترکی


143. تحلیل انتقادی گفتمان کتاب Reader’s Choice بر اساس چهارچوب هاج و کرس

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-118

ناصر رشیدی؛ مریم زارعی


144. مقایسه تأثیر محتوای دروس دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-113

حسن فانیدپور؛ جواد حاتمی؛ یوسف مهدوی نسب؛ محمد آرمند


146. بررسی تأثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 109-131

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ فهیمه بشارتی کلایه


147. تحلیل کتاب‌سنجی و توزیع موضوعی کتاب‌ در حوزه نظری علوم ورزشی ایران براساس متغیرهای کتاب‌سنجی و جهت‌گیری موضوعی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-103

شیما موسوی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید ابراهیم پور


148. ضرورت بازنگری سرفصل دروس رشته ادیان و عرفان

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 79-91